Bel ons nu: +32 11 900 600

Algemene voorwaarden

I. Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen acteerlessen.be en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

1.2. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Sandro Mastronardi.

1.3. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

1.4. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door acteerlessen.be uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten.

1.5. Alle offertes en aanbiedingen door of namens acteerlessen.be zijn geheel vrijblijvend en kunnen door acteerlessen.be ingetrokken worden zo lang acteerlessen.be een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers.

1.6. acteerlessen.be behoudt zich het recht elke deelnemer te weigeren en dit zonder opgave van reden.

1.7. Het inschrijven in de opleiding bij acteerlessen.be geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een hyperlink naar (of een kopij van) deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, online formulieren, de facturen en de creditnota's van Mastronardi Software. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden.

1.8. De persoon die de inschrijving plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

2. Prijzen, tarieven en betaling

2.1. Alle prijzen en tarieven van acteerlessen.be zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal het totaalbedrag inclusief btw van elke inschrijving betaald worden door de cursist aan acteerlessen.be vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht.

2.3. Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde.

2.4. Indien terzake van de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal acteerlessen.be de bestede uren en gemaakte kosten wekelijks of maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.

2.5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, behoudens andersluidend beding, contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken.

2.6. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van acteerlessen.be vermeld op de factuur.

2.7. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 1% per maand. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 50 verhoogd. Bovendien zal voor elke herinnering, per mail of brief, een vaste forfaitaire kostenvergoeding worden aangerekend van € 25.

2.8. In geval van niet-betaling behoudt acteerlessen.be zich het recht om eventuele abonnementen op diensten/lidmaatschappen van acteerlessen.be, of nog op de door haar verkochte opleidingen, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van € 75, onder voorbehoud van het recht van acteerlessen.be om de inwerkelijkheid geleden schade te vorderen, aangerekend worden.

2.9. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt acteerlessen.be zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen, minstens haar prestaties op te schorten.

2.10. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is acteerlessen.be bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.11. Iedere klacht zal door acteerlessen.be grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.

2.12. Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan acteerlessen.be, zoniet worden de facturen als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd. Alle schriftelijke klachten dienen duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist, alsook de reden van betwisting. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.

2.13. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

3. Annulering

3.1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voorzover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

a. acteerlessen.be stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering.

b. De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft plaatsgevonden of voor dat acteerlessen.be in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen. Inschrijving voor de opleiding kan niet worden geannuleerd, er mag wel iemand anders (na doen van een intake/goedkeuring) worden gestuurd om de plaats in te nemen.

4. Uitvoering

4.1. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden, kan acteerlessen.be de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.2. Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht; op verzoek van de klant, voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit extra kosten teweeg brengt, vallen deze kosten steeds ten laste van de opdrachtgever.

4.3. Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts nadat beide partijen schriftelijk hun akkoord hebben bevestigd over de uit te voeren wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum.

5. Wijzigingen en meerwerk

5.1. Onder meerwerk dient onder meer te worden verstaan iedere wijziging van de de afspraken zoals die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties.

5.2. acteerlessen.be zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

5.3. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal acteerlessen.be de opdrachtgever van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

5.4. Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

5.5. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

6. Termijnen

6.1. Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de benodigde documenten volgt of vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

6.2. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal acteerlessen.be de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6.3. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding

6.4. Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijner verplichtingen uit hoofde van andere contracten.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden

8. Eigendom en bescherming

8.1. Zaken blijven eigendom van Mastronardi Software tot alle door de opdrachtgever terzake verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

8.2. Zaken en opnames zijn vanaf het moment dat zij door acteerlessen.be ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Acteerlessen.be aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.

9.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kan acteerlessen.be slechts gehouden zijn tot een betaling van een vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

Iedere gehoudenheid van acteerlessen.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. acteerlessen.be is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door acteerlessen.be gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor acteerlessen.be verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

9.3. De door acteerlessen.be te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door Mastronardi Software aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief btw).

Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief btw) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van acteerlessen.be in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van acteerlessen.be.

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan acteerlessen.be heeft gemeld.

9.5. De opdrachtgever vrijwaartacteerlessen.be voor alle schade die acteerlessen.be mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door acteerlessen.be geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen :

- aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van acteerlessen.be die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

- aanspraken van derden, werknemers van acteerlessen.be daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door acteerlessen.be geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor acteerlessen.be verborgen was.

9.6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door acteerlessen.be te verlenen diensten.

10. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst.

10.2. De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

11. Ontbinding, beëindiging en opschorting

11.1. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens acteerlessen.be niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van vereffening en/of faillissement verkeert, heeft acteerlessen.be het recht zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van acteerlessen.be, met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten eenzijdig en onmiddelijk te beëindigen, onverminderd andere aan acteerlessen.be wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden alsdan dadelijk opeisbaar.

11.2. Wanneer de opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met acteerlessen.be gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is Mastronardi Software, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

12. Intellectuele en industriële vermogensrechten

12.1. De opdrachtgever erkent dat acteerlessen.be de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken-, octrooi- of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door acteerlessen.be geleverde producten en diensten. De opdrachtgever stemt ermee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan acteerlessen.be eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten. De opdrachtgever erkent dat acteerlessen.be de vide opnames kan gebruiken ter promotie van de opleiding.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De overeenkomsten tussen acteerlessen.be en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door acteerlessen.be gesloten overeenkomsten zullen steeds beslist worden door de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

14. Overdracht rechten en verplichtingen

14.1. acteerlessen.be is ten allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

14.2. De opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten slechts overdragen na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van acteerlessen.be, welke toestemming aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

15 Geldigheid en uitleg

15.1. Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

II. Deelname aan de opleidingen

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II gelden specifiek voor alle door acteerlessen.be ten behoeve van de cursist uit te voeren opleidngen inzake het verbeteren van de acteer vaardigheden van de deelnemer.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen bij acteerlessen.be.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Uitvoering

2.1. Betaling van de opleiding zal altijd gebeuren voor de eerste lesdag.  Terugbetalingen zijn niet mogelijk.

2.2. Na afloop van de introductieklas wordt een deelnemer die geschikt is bevonden en zelf niet aangeeft (bij het afstudeermoment) te willen stoppen automatisch geacht deelnemer te zijn van de advanced training en zal hij deze ook maandelijks aangerekend krijgen.

2.3. Een afwezigheid leidt niet automatisch tot terugbetaling van (een deel van) het betaalde lesgeld.  Lesgelden zijn altijd verschuldigd.

2.4. Een deelnemer aan de advanced training kan deze altijd stopzetten door het naleven van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de maand. Wanneer de maand gestart is is het lesgeld verschuldigd en gaat de opzeg in vanaf de volgende maand. Om dit te waarborgen rekenen we bij de start in de advanced opleiding een waarborg aan welke wordt verrekend in de maand dat de opleiding eindigt.

2.5. Laattijdige afmelding zonder geldige reden wordt niet geaccepteerd.  Dit omdat de tegenspeler daarmee enorm benadeeld zou worden.  Om dit te vermijden/ontraden rekenen we 1/4 van het lesgeld van de tegenspeler door aan de laattijdig afgemelde cursist.  De benadeelde cursist krijgt dit de volgende maand in mindering op zijn factuur.  Dit mechanisme zorgt ervoor dat afwezigheden tijdig gemeld worden, namelijk minstens 24u voor aanvang van de les.

2.6 Intellectueel eigendomsrecht

Cursist mag het ter beschikking gestelde lesmateriaal alleen gebruiken voor zichzelf. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om:

- lesmateriaal of enig ander werk openbaar te maken, aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

- onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen

2.7. Uitsluiting van deelname

acteerlessen.Be mag deelnemers de toegang tot de opleiding weigeren of ontzeggen wanneer deze:

2.7.1. niet voldoet aan de eisen om deel te nemen

2.7.2. zich niet gedraagt of anderszins de opleiding verhindert.

2.7.3. niet voldoet aan de betalingsverplichting

2.8. Wijzigen of annuleren van een opleiding. Acteerlessen.be behoudt zich het recht een training te annuleren.  Bij annulatie wordt het reeds betaalde lesgeld binnen de 30 dagen teruggestort.

2.8.1 Reeds gemaakte kosten door de deelnemer buiten de betaling van de opleiding worden niet vergoed bij wijzigingen of annulering van een opleiding.

2.9. Vertrouwelijkheid: acteerlessen.be gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. zowel schriftelijk als mondeling.  Ook de deelnemer wordt gehouden vertrouwelijk om te gaan met vertrouwelijke informatie van andere deelnemers welke tijdens de opleiding (door de aard van de opleiding) kenbaar worden gemaakt.